£6.00
Short Story Misrepresentation entry
£10.00
Short Story Misrepresentation two entries
£7.00
5/29 Flash Fiction entry
£10.00
Two 5/29 Flash Fiction entries
£6.00
Poetry Competition (closing 31 October 2020)
£10.00
2 x Poetry Competition (closing 31 October 2020)
£7.00
The first 1,000 words Novel Competition (closing 30 November 2020)
£6.00
Short Story, Missing, single entry
£10.00
Short Story, Missing, 2 competition entries
£5.00
Two Halves flash fiction competition, one entry
£8.00
Two Halves flash fiction competition, two entries